Skip to content

இலைக்குறிப்புகள்

வெயில் பட்டு
நரம்புகள் தெரிய
விழுந்தது
பழுப்பு நிறத்தில்
காய்ந்த இலையொன்று
அதை
எங்கோ போகும்
எறும்புக்கூட்டம்
சுமந்து மறைந்தன
இது கவனிக்காமல்
உயரத்தில் இலைகள்
காற்றோடு சிரித்து
பேசிக்கொண்டிருக்க,
வலிய கிளையொன்றில்
மெல்லிய சின்னஞ்ச்சிறு
துளிரொன்று
வெளிர்பச்சையாக
வெளிப்பட்டது,
மருத்துவமனையில் !
Published inUncategorized

Be First to Comment

Do you like what you read? or hate it? Please let me know what do you think.. I would love it!

%d bloggers like this: