80-களில் ஒரு மழை

சாப்பிட்டு முடித்ததும்
ஆரம்பித்தது மழை
ஓலைக்கூரை பொத்தல் வழி
இறங்கிய சில்வர் ஃபால்ஸ்கள்
அன்னக்கூடை கடலில்
சங்கமிக்க

ரெக்கார்ட் நோட்டை
பத்திரப்படுத்தினர் சிறுவர்
படுக்கும் பாயையும்,
தூங்கும் குழந்தையையும்
பத்திரப்படுத்தினர் பெண்கள்
எரவாணத்தில் சொருகிய
பாக்கியலட்சுமி பம்பர்
சீட்டைப் பத்திரப்படுத்தினார்
திண்ணையில் படுத்த
பெரியப்பா

அவரவர் மழை
அவரவர் கனவு

Do you like what you read? or hate it? Please let me know what do you think.. I would love it!