குற்றாலம் – 3

மேகக் கிரீடமணிந்து
மலைகள் காத்திருக்க
கத்திரியில் கருத்தப் பின்னும்
கற்பாறைகள் காத்திருக்க
அசைவுகளின்றி உயர்ந்த
ஒற்றை மரங்கள் அண்ணாந்திருக்க
கடன் வாங்கி முதல் போட்டு
சைக்கிள் யாவாரிகள் பார்த்திருக்க
சேர நாட்டு மழைக்காலத்தில்
சாரலும் இரைச்சலுமாக
இரண்டு மாதம் ஆடிக்
களித்திருக்கும் வெள்ளருவி..

முழு ஆண்டுத் தேர்வு லீவில்
இரண்டு மாதம் வரும்
எதிர் வீட்டு
ஜெனிஃபரைப போலவே !

Do you like what you read? or hate it? Please let me know what do you think.. I would love it!